Algemene voorwaarden

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden betekent:
-      tweewieler: alle soorten (elektrische) fietsen, snorfietsen, bromfietsen, motorfietsen (waaronder motorscooter) en scooters (waaronder bromscooter), al dan niet met zijspan;
-      de in te kopen tweewieler: de tweewieler die als deel van de overeenkomst door de consument aan Cor Mantel en Zn. wordt verkocht, ook wel inruil- (brom of snor)fiets/scooter/motorfiets genoemd;
-      de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler, onderdelen of accessoires;
-      de consument: natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en die een koopovereenkomst of opdracht aangaat met betrekking tot een nieuwe of gebruikte tweewieler, onderdelen of accessoires;
-      de opdracht: de met de consument gesloten overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen, schadetaxaties of noodreparaties zijnde tijdelijke oplossingen in plaats van een traditionele meer permanente manier om een defect te verhelpen. Noodreparaties zijn bedoeld om de consument weer op weg te helpen;
-     niet-vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de consument en die noodzakelijk zijn om met de gekochte tweewieler weg te rijden. Deze kosten moeten in de aangeduide prijs van zowel de nieuwe, als de gebruikte tweewieler zijn opgenomen. In de praktijk betekent dit dat bij elke nieuwe tweewieler in ieder geval de btw, de recycling bijdrage, de kosten van een nul-beurt, de transportkosten naar de dealer al in de aangeduide prijs zitten verwerkt. Bij nieuwe gekentekende tweewielers zitten daarnaast ook nog de leges en de kosten van het kenteken al in de aangeduide prijs verwerkt en bij een nieuwe motorfiets is de prijs eveneens inclusief bpm;
-      vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeengekomen kosten voor de consument. Deze kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de tweewieler te zijn opgenomen, zoals extra gekochte accessoires of onderdelen;
-      schriftelijk: in geschrift of elektronisch
-      de garantie:
a.     de garantie die door de fabrikant, importeur of Cor Mantel en Zn. op die tweewielers, onderdelen en accessoires wordt gegeven;

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten die tussen Cor Mantel en Zn. en de consument worden gesloten.

KOOP

Artikel 2 - Het aanbod

1.    Cor Mantel en Zn. doet mondeling of schriftelijk een aanbod. Het aanbod gaat vergezeld van de algemene voorwaarden.
2.    Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding, dus de prijs en de rechten en de verplichtingen van de consument en Cor Mantel en Zn.. De omschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3.    In het aanbod staat de prijs van de aangeboden tweewieler, het aangeboden onderdeel, of de aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden tweewieler is inclusief de niet-vermijdbare kosten.
4.    Als Cor Mantel en Zn. gebruik maakt van afbeeldingen van de tweewieler, onderdeel of accessoire dan zijn deze waarheidsgetrouw.
5.    Kennelijke vergissingen in het aanbod binden Cor Mantel en Zn. niet.
6.    De consument moet aanvaarden binnen de door Cor Mantel en Zn. gestelde termijn. Is er geen termijn gegeven dan moet de consument direct aanvaarden.

Artikel 3 - De overeenkomst

Cor Mantel en Zn. legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de consument hier een kopie van.

Artikel 4 - De inhoud van de overeenkomst

1.    In de schriftelijk vastgelegde overeenkomst staat in ieder geval:
-     de identiteit van Cor Mantel en Zn.;
-     de omschrijving van de tweewieler, onderdelen of accessoires
-     de prijs en de omschrijving van de in te kopen tweewieler inclusief onderdelen of accessoires;
-     de prijs van de tweewieler inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs is inclusief de niet-vermijdbare kosten. De overeenkomst geeft aan of het een vaste of
een niet-vaste prijs is; of:
-     de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire;
-     de bij de koop van een tweewieler wel-vermijdbare kosten;
-     de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij Cor Mantel en Zn. of een derde zoals de fabrikant of importeur als garantiegever optreedt. Er wordt inzage gegeven in de
garantiebepalingen van deze derde;
-     de wijze van betaling;
-     de leveringsdatum en of dit een vermoedelijke of vaste datum is.
2.    Cor Mantel en Zn. vermeldt in de koopovereenkomst voor een nieuwe elektrische fiets:
-     een redelijke indicatie van de vervangingskosten van de accu ten tijde van de koop
-     en een redelijke indicatie van de levensduur en actieradius van de accu ten tijde van de koop.

De daadwerkelijke levensduur en actieradius van een elektrische fiets is afhankelijk van
factoren zoals gewicht berijder, windsterkte, bandenspanning en het steeds tijdig en correct opladen van de accu. Met het ouder worden van de accu neemt deze actieradius merkbaar af.

Artikel 5 - Prijswijzigingen

1.    Als er sprake is van een vaste prijs, dan kan Cor Mantel en Zn. de prijs niet verhogen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij er sprake is van een wijziging in
een heffing door de overheid, in ieder geval wordt hiermee een gewijzigde belasting of accijns bedoeld.
2.    Als er uit de overeenkomst zelf blijkt dat er sprake is van een niet-vast overeengekomen prijs, dan kan Cor Mantel en Zn. de prijs wijzigen op grond van een
wijziging in: een heffing door de overheid, fabrieksprijzen, importeursprijzen of valutakoersen. Cor Mantel en Zn. brengt de consument zo snel mogelijk op de hoogte
van een prijswijziging en de reden hiervan. Bij een prijsstijging kan de consument de overeenkomst binnen tien dagen ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van
een wijziging in een heffing van de overheid.
3.    Als een Cor Mantel en Zn. heeft aangegeven dat de prijs niet vast is, dan moet hij ook wijzigingen in het voordeel van de consument doorberekenen in de prijs.
4.    Indien Cor Mantel en Zn. in gebreke is gesteld op grond van artikel 7, maar de gestelde termijn nog niet is verstreken, dan mag alleen een prijsstijging op grond van een
wijziging in een heffing door de overheid worden doorberekend.
5.    Zodra Cor Mantel en Zn. in verzuim is dan mag geen enkele prijsverhoging worden doorberekend.

Artikel 6 - Het risico voor de tweewieler

1.    Gaat de gekochte tweewieler kapot of verloren voordat de tweewieler aan de consument is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van Cor Mantel en Zn..
2.    Gaat de in te kopen tweewieler kapot of verloren voordat de inruil-tweewieler aan de Cor Mantel en Zn. is geleverd dan komt dit voor rekening en risico van de consument.

Artikel 7 – Levering en verzuim

1.    Bij een vaste leveringsdatum is Cor Mantel en Zn. in verzuim zodra die datum is verstreken.
2.    Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument Cor Mantel en Zn. eerst schriftelijk in gebreke stellen (aanmanen). Dit betekent dat Cor Mantel en Zn. vanaf
de ingebrekestelling nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als de Cor Mantel en Zn. de tweewieler, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze
termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is Cor Mantel en Zn. in verzuim.
3.    In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig:
-     alsCor Mantel en Zn. heeft laten weten niet te gaan leveren;
-     als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de
consument dit heeft laten weten of omdat de tweewieler, onderdeel of accessoire nodig is voor een speciale gelegenheid.

Artikel 8 – Gevolgen van verzuim

1.    Als Cor Mantel en Zn. in verzuim is op grond van artikel 7 dan mag de consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 9 – Annuleren

1.    De consument kan de overeenkomst annuleren, ook als Cor Mantel en Zn. niet in verzuim is.
2.    Het annuleren kan tot de gekochte tweewieler, onderdeel of accessoire, of tot de in te kopen tweewieler is geleverd en het annuleren moet schriftelijk gebeuren.
3.    De consument moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 25% van de totale koopprijs van de tweewieler, onderdeel of
accessoire, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken.
4.    De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de consument na tien dagen niet heeft betaald, mag Cor Mantel en Zn. de consument
schriftelijk melden dat de consument de overeenkomst alsnog moet nakomen. De consument kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleren.

REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 10 - Prijsopgave en termijn

1.    De opdracht voor werkzaamheden wordt het liefst schriftelijk vastgelegd. De Cor Mantel en Zn. geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave
en opleveringsdatum is vermoedelijk tenzij de consument en de reparateur hebben afgesproken dat er sprake is van een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.
2.    Bij een voor een fietsreparatie afgesproken richtprijs van €20,- of meer, mag een verhoging van deze richtprijs maximaal 10% bedragen. Anders zal Cor Mantel en Zn.
de dreigende kostenstijging met de consument moeten gaan bespreken. Voor overige tweewielers moet het reparatiebedrag ten minste €50,- zijn. Is het bij benadering opgegeven reparatiebedrag hoger dan €150,- dan moet er al bij een dreigende kostenstijging van 10% contact worden gezocht.
3.    De consument mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die Cor Mantel en Zn. op het moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn
afgerond, moeten wel worden betaald.
4.    Cor Mantel en Zn. meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond dan de leveringsdatum. Cor Mantel en Zn. vertelt ook wanneer het
werk wél afgerond zal zijn.
5.    Bij overschrijding van een vaste leveringsdatum heeft de consument recht op een redelijke schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht van Cor Mantel en Zn..

Artikel 11 - De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 12 - Stallingskosten

1.    Als de consument de tweewieler niet binnen twee weken ophaalt nadat hij bericht heeft ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan Cor Mantel en Zn. een vergoeding
voor stallingkosten in rekening brengen
2.    De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door Cor Mantel en Zn. in rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal Cor Mantel en Zn.
een redelijke vergoeding rekenen.

Artikel 13 - Retentierecht

1.    Cor Mantel en Zn. kan retentierecht uitoefenen op de tweewieler, onderdeel of accessoire. Dit betekent dat Cor Mantel en Zn. de tweewieler, onderdeel of accessoire
pas teruggeeft als de consument de rekening voor deze of eerdere werkzaamheden of andere kosten heeft betaald.

Artikel 14 - Vervangen onderdelen

1.    Als een consument bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die na het vervangen in zijn bezit.
2.    Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen Cor Mantel en Zn. en een garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan Cor Mantel en Zn.
weigeren de onderdelen af te geven.
3.    Als de consument niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden de vervangen onderdelen ook eigendom van Cor Mantel en Zn., zonder dat de
consument een vergoeding hiervoor krijgt.

GARANTIE

Artikel 15 - Garantie op gekochte tweewielers en onderdelen/accessoires

1.    Consument heeft -behalve garantie- ook wettelijke rechten, omdat hij als consument gekocht heeft. Cor Mantel en Zn. staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan
de overeenkomst (conformiteit). Cor Mantel en Zn. staat er bovendien voor in dat het product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen,
voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. Bij een reparatie op basis van de garantie zoals bedoeld in dit
artikel en in artikel 16 zorgt Cor Mantel en Zn. voor een passende oplossing voor vervoersproblemen van de consument.
2.    Op nieuwe tweewielers en op nieuwe onderdelen geeft de fabrikant of importeur fabrieksgarantie. Daarnaast heeft een consument nog wel zijn wettelijke rechten.
3.    Op gebruikte tweewielers verleent Cor Mantel en Zn. 2 maanden garantie, tenzij de consument uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van
garantie. Er moet wel sprake zijn van bepaalde minimum aankoopbedragen, zie lid 4.
4.    Het aankoopbedrag van een gebruikte fiets moet €250,- of meer bedragen. Het aankoopbedrag van een gebruikte bromfiets, scooter en snorfiets moet tenminste
de helft van de oorspronkelijke catalogusprijs van deze tweewieler zijn. Het aankoopbedrag van een gebruikte motorfiets moet tenminste 35% van de oorspronkelijke cataloguswaarde van deze motorfiets zijn als het aankoopbedrag dan minimaal €3000,- bedraagt.
5.    Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit garantie verstrekt.
Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen niet onder de garantie op gebruikte tweewielers, tenzij de consument aantoont dat de
defecten niet zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden, zoals relatief minder goede wegen of brandstof van een slechtere kwaliteit.

Artikel 16 – Reparatie- en onderhoudsgarantie op tweewieler, onderdeel, accessoire

1.    Op grond van de wet rond conformiteit staat Cor Mantel en Zn. ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de opdracht en worden uitgevoerd
met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
2.    Cor Mantel en Zn. garandeert binnen de Europese Economische Ruimte en bij fietsen/snorfietsen/scooters/bromfietsen, onderdelen of accessoires gedurende drie maanden
na het afleveren van deze gerepareerde of onderhouden tweewieler, onderdeel, of accessoire dat de opdrachten goed zijn uitgevoerd door hem, of dat hij de opdrachten
goed heeft laten uitvoeren en dat hierbij goede materialen zijn gebruikt. Bij motorfietsen, onderdelen of accessoires garandeert Cor Mantel en Zn. hetzelfde, maar dan
gedurende zes maanden.
3.    Er zijn uitzonderingen mogelijk waardoor de garantie niet geldt:
a.     Gaat het om (niet bovenmatige) slijtage bv. aan banden of aan tandwielen, of om defecten vanwege verkeerd onderhoud dat bijvoorbeeld niet volgens de
fabrieksvoorschriften is gedaan dat niet door (of namens Cor Mantel en Zn.) is verricht,dan geldt deze garantie niet.
b.     Deze garantie geldt ook niet wanneer de consument zelf materialen, onderdelen of accessoires heeft meegenomen om te worden gebruikt door Cor Mantel en Zn.. Deze
garantie geldt ook niet als de consument het gebruik van een bepaald materiaal/onderdeel/accessoires dat Cor Mantel en Zn. anders niet zou hebben gebruikt heeft
geëist. Wanneer de consument van Cor Mantel en Zn. bepaalde methodes omwerkzaamheden uit te voeren heeft geëist, geldt de garantie niet, als de door de
consument geëiste uitvoering afwijkt van de methode die Cor Mantel en Zn. anders had willen volgen. De gevolgen van gebreken of ongeschiktheid van dit soort onderdelen,
materialen, accessoires, of werkmethodes komen dan ook voor rekening en risico van de consument, tenzij Cor Mantel en Zn. in zijn deskundigheid of in zijn zorgvuldigheid
tekort is geschoten bij het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden.
c.     Verzoekt de consument Cor Mantel en Zn. om een noodreparatie aan de tweewieler, onderdeel of accessoire uit te voeren, dan wordt hierop geen garantie gegeven.
d.     Consument meldt zo spoedig mogelijk na het ontdekken van een probleem, dat hij problemen ervaart aan de gerepareerde of onderhouden tweewieler, onderdeel of accessoire. Laat consument dit na, dan zou dit (als dat gelet op de omstandigheden redelijk is) tot gevolg kunnen hebben dat de consument niet langer met succes een beroep op garantie kan doen.
e.     Wanneer Cor Mantel en Zn. geen kans van de consument krijgt om problemen aan de door hem gerepareerde of onderhouden tweewieler, onderdelen of accessoires zelf op
te lossen, kan de consument ook geen beroep op garantie doen. Tenzij de situatie in lid 4 zich voordoet.
f.     Wanneer een derde werk aan de door Cor Mantel en Zn. gerepareerde of onderhouden tweewieler, onderdeel of accessoire uitvoert, kan de consument - tenzij de situatie uit lid 4 zich voordoet- geen beroep doen op garantie vanwege deze werkzaamheden. De consument heeft echter wél een beroep op garantie wanneer werk van een derde niets te maken heeft met het werk dat Cor Mantel en Zn. al eerder op deze tweewieler, dit onderdeel of accessoire had uitgevoerd of had laten uitvoeren.
4.    Een uitzondering op lid 3 sub e en f kan zich voordoen als er direct noodzaak tot herstel van de herstelde of onderhouden tweewieler is. De noodsituatie moet zich dan wel op een locatie voordoen, die niet in de buurt ligt van het bedrijfspand van Cor Mantel en Zn.. Consument moet deze noodzaak ook aan kunnen tonen. Dit kan de consument doen met gegevens van het andere bedrijf of met de kapotte tweewieleronderdelen. Wordt binnen de landsgrenzen van Nederland door een ander bedrijf hersteld, dan moet dit bedrijf officieel dealer zijn van het merk van de fiets. Treedt de noodsituatie op buiten de landsgrenzen van Nederland en is de tweewieler door een in het buitenland gevestigd derde bedrijf hersteld, dan worden de kosten van deze buitenlandse derde vergoed tot maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van Cor Mantel en Zn. geldt.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 17 - Betaling

1.    Betalen moet contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van Cor Mantel en Zn.. Betaling moet gebeuren op het moment van het afleveren van de tweewieler, onderdeel of accessoire of bij het opleveren van de werkzaamheden.
2.    Cor Mantel en Zn. en consument kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald hoeft te worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de betalingstermijn één maand.
3.    De consument moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt Cor Mantel en Zn. na die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de consument de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
4.    Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag de Cor Mantel en Zn. rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
5.    Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvankan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

Artikel 18 - Eigendomsvoorbehoud op een tweewieler

De aan de consument geleverde tweewieler blijft eigendom van Cor Mantel en Zn. tot de consument alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat de consument alles heeft betaald, moet hij een verzekering afsluiten tegen geheel of gedeeltelijk verlies (casco dekking tweewieler). Ook moet hij op zijn kosten het onderhoud op de tweewieler laten uitvoeren. Consument dient de gemotoriseerde tweewieler (incl. de high speed e-bike) minimaal WA te verzekeren. Consument is als houder en berijder van de tweewieler aansprakelijk.

Artikel 19 - Op afstand/buiten verkoopruimte

Consument heeft rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten, zie boek 6 titel 5 afdeling 2b BW. Dit geldt alleen wanneer een overeenkomst/opdracht op afstand en buiten verkoopruimtes is gesloten, in de zin van 6: 230g BW. De wettelijke bepalingen gelden dan in aanvulling van en in afwijking op deze algemene voorwaarden.

Artikel 20 - Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de consument die worden vermeld op de overeenkomst of de opdracht worden door Cor Mantel en Zn. verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze verwerking kan de Cor Mantel en Zn.:
-     de opdracht uitvoeren of de koopovereenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de consument nakomen;
-     de consument optimale service verlenen;
-     hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van productinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van
direct mailing wordt het eventueel door de consument bij Cor Mantel en Zn. aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 21 - Rechtskeuze

Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.